Vabila

Planinske ko?e

  • Print
Od 4. maja je ponovno dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti, kar velja tudi za planinske ko?e. Postrežba je še vedno omejena na terase in letne vrtove, omejitve veljajo tudi pri obiskovanju sanitarij. Zadrževanje v ko?ah in preno?evanje še vedno ni dovoljeno.
S sproš?anjem ukrepov so za?ela svoja vrata odpirati tudi planinske ko?e. O delovnem ?asu in odprtosti ko?e odlo?a planinsko društvo oz. oskrbnik dolo?ene planinske ko?e. Ko?e lahko delujejo z druga?nim delovnim ?asom, kot sicer. Pred obiskom ko?e, priporo?amo, da njen delovni ?as preverite na spletni strani pzs.si/koce.

Navkljub sproš?anju ukrepov planinske ko?e obratujejo z omejitvami:
  • Postrežba gostov je dovoljena le na terasi in/ali letnem vrtu.
  • Dovoljena je posami?na uporaba sanitarij.
  • Igra otrok na igralih ni dovoljena.
  • Preno?evanje in zadrževanje v notranjosti ko?e ni dovoljeno.

Ukrepi za goste:
  • Ob prihodu na ko?o si razkužite roke. Oskrbniki naj bi na?eloma imeli na zalogi lastna razkužila, vseeno pa priporo?amo, da imate manjše razkužilo in zaš?itno masko tudi v nahrbtniku.
  • Upoštevajte higieno kašlja in splošna priporo?ila za prepre?evanje širjenja virusa.
  • Upoštevajte priporo?ila o zagotavljanju medosebne razdalje med osebami, ki niso ?lani istega gospodinjstva (1,5 m).
  • V prostore sanitarij (in pri zadrževanju v zaprtih prostorih) obvezno uporabljajte lastno obrazno masko oziroma si ustrezno zaš?itite ustni in nosni predel.
  • Otroci naj ne uporabljajo igral.

Ve?ina ko? ima urejene zunanje mize in klopi, tako da ob lepem vremenu ni pri?akovati ve?jih težav pri postrežbi. Težave lahko nastopijo ob slabem, deževnem vremenu. V tem primeru lahko ostane ko?a zaprta, na kar je potrebno ra?unati ob pripravi na turo.
O novostih glede delovanja planinskih ko? bomo javnost obveš?ali na spletni strani pzs.si.